EkosysteemipalvelutJaa:

Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan luonnon tuottamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä ihmiselle ja yhteiskunnalle. Ekosysteemipalvelut muuttavat näkökulmaa: huomio kiinnitetään ympäristöhaittojen lieventämisestä luonnon ihmiselle tarjoamiin mahdollisuuksiin. Viheralueiden tai vesistöjen määrän sijaan tarkastellaan niiden laatua, saavutettavuutta, jatkuvuutta ja ekologisten toimintojen säilymistä. Luonnon eri osien, kuten puun tai metsän arvo tuodaan esille konkreettisesti ja monipuolisesti. Ekosysteemipalvelut-palvelukokonaisuus osoittaa yhteyden luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja ihmisen sekä yhteiskunnan hyvinvoinnin välillä. Havainnollistamme luonnon ja maiseman arvojen, ekologisten toimintojen ja verkostojen merkitystä yhteiskunnan kokonaiskestävyyden kannalta. Palvelukokonaisuuteen kuuluu tärkeimpien ekosysteemipalvelujen tunnistaminen, ekosysteemipalveluihin kohdistuvien muutosten vaikutusarvioinnit sekä ekosysteemipalveluja koskevien suositusten ja suunnitelmien laatiminen ekosysteemipalvelujen turvaamiseksi ja vahvistamiseksi.

Ekosysteemipalvelut osana kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä

  • Tarjoamalla maankäytön suunnitteluun ja arviointiin työkalun, joka sitoo maiseman ja luonnon arvot toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi
  • Kirkastamalla alueen maisemaan ja luontoon perustuvat vetovoimatekijät
  • Tuomalla  esille maisemaan ja luontoon liittyvät kokemukset ja arvostukset eri käyttäjäryhmien näkökulmasta
  • Jäsentämällä maiseman ja luonnon tarjoamat mahdollisuudet - kehitettävät toiminnot, toimijat ja hyödyt
  • Tunnistamalla maankäytöllisiä ristiriitoja ja esteitä sekä kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja
  • voidaan osoittaa SMART-teknologien käyttöönotolla vältetyt päästöt ja suhde kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin.

Palvelumme:

  • Karttapohjainen ekosysteemipalvelujen tunnistaminen
  • Ekosysteemipalveluihin kohdistuvien muutosten ja niistä aiheutuvien vaikutusten arviointi
  • Suositukset ja suunnitelmat ekosysteemipalveluiden turvaamiseksi ja vahvistamiseksi osana suunnittelua

Ota yhteyttä

Riina Känkänen

etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Kaisa Mustajärvi

etunimi.sukunimi@ramboll.fi