Jolkbynjoen kunnostuksen esiselvitys sekä toimenpide- ja hoitosuunnitelmaJaa:

Tavoite

Sovittaa meanderoivan jokiekosysteemin maakunnalliset luontoarvot ja kaupungillistumisesta johtuvan tiivistyvän maankäytön vaikutukset luonnonmukaisen 1,3 km pituisen joenjakson hydrauliikkaan, ajoittaiseen tulvimiseen.

Rambollin rooli

Selvitettiin maankäytön kehityskuvan hydrauliset vaikutukset joen virtaamiin ja esitettiin vertailtavia vaihtoehtoisia ratkaisuja tulevaisuuden tulvaongelmien ehkäisemiseksi. Jokialuetta tutkittiin joen vesitalouden, ilmastonmuutoksen vaikutuksen, kaupunkisuunnittelun, kaupunkiekologian ja kulttuurihistorian näkökulmista.

Vaikutukset

Päätöksenteon tueksi tunnistettiin eri ratkaisuvaihtoehtojen hyödyt, haitat, riskit ja  kustannusvaikutukset. Valuma-alueen maankäytön kehittämistä varten annettiin suosituksia mm. hulevesien käsittelyyn sekä jokiuoman suojavyöhykkeen ja ekologisten arvojen ylläpitoon ja vahvistamiseen liittyen. Suunnitelman toteutus ja vesiluvat.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Ihminen

Vähennetään tulvaongelmia jokeen rajautuvilla asuintonteilla.

Talous

Taloudellisesti kestävät suunnitteluratkaisut.

Ympäristö

Säilytetään maakunnallisesti tärkeä viheryhteys, selvitettiin jokiympäristön tärkeät lajiryhmät.

Kulttuuri

Selvitettiin alueen muinaisjäännökset.