Kaivannaisteollisuuden kuljetustarpeet Pohjois-SuomessaJaa:

Tavoite

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi Liikennevirastoa selvittämään yritysten ja viranomaisten näkemyksiä teollisuuden tarpeista ja tehokkaista väylistä Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Rambollin rooli

Ramboll selvitti Liikennevirastolle kaivannaisteollisuuden kuljetustarpeita Suomessa ja naapurimaissa, tutki tarvittavaa liikennejärjestelmää lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä selkeytti periaatteita ja rahoitusmalleja, joita hallitus ja kaivosyritykset voisivat käyttää osallistuakseen kaivannaisteollisuuden tarvitsemien teiden rakentamiseen ja ylläpitoon.

Vaikutukset

Yhteinen kansallinen näkemys kaivosteollisuuden tarvitsemista liikennöintiväylistä. Liikenteen lyhyen ja pitkän aikavälin kehitystarpeet ja vaikutukset liikennejärjestelmään analysoitiin Suomessa ja naapurimaissa ja potentiaaliset rahoitusmallit selvennettiin. Selvitys sisälsi rata-, tie- ja meriliikennejärjestelmät sekä suuren mittakaavan vuorovaikutuksen osallisten kanssa, kuten teollisuusalat, yritykset, viranomaiset ja erilaiset organisaatiot.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Talous

Varautuminen tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja tarpeisiin

Taloudellisesti kestävien ratkaisujen muodostaminen

Ihminen

Laaja vuorovaikutusprosessi

Kaikkien sidosryhmien näkemysten huomiointi

Ympäristö

Kuljetusketjujen ympäristövaikutukset