Mikkelin keskusta-alueiden kehittäminen älykaupungiksiJaa:

Tavoite

  • Tarkentaa kehitettävän Satamalahden alueen toiminnallinen ydinajatus ja luoda alueen toimijoiden kesken yhteinen näkemys  kehittämisestä
  • Tuottaa ratkaisuvaihtoehtoja siihen, miten ekologista ja digitaalista kaupunkiympäristöä voidaan toteuttaa
  • Selvittää, millä asioilla Mikkelin kannattaa profiloitua digitaaliseksi ja ekologiseksi kaupunkiympäristöksi
  • Määrittää, miten Satamalahden kolmiosainen toiminnallinen ydinajatus, (Digitaalinen arki,  Ekologinen ja ekotehokas asuin- ja elinympäristö, Yhteisöllisyys ja yhteinen tekeminen) toteutetaan

Rambollin rooli

Ramboll työsti Satamalahden alueen vision digitaalisuuden ja ekologisuuden näkökulmista, konkretisoi toiminnallisen vision, määritteli strategiset päämäärät ja tavoitteet  sekä kuvasi toimenpiteet, millä  strategia viedään käytäntöön.

Satamalahden  liiketoiminta-suunnitelman laadittiin vuorovaikutuksellisin keinoin, johon liittyi yli  60 yrityksen, kehittäjän, järjestön ja  sidosryhmän ottaminen aktiivisesti mukaan haastatteluihin ja työpajoihin.

Vaikutukset

Tuloksena syntyi konseptointi ja kehityssuunnitelma suunnittelu- ja kaavoitusvaiheen älykkäille ratkaisuille, avoimen datan hyödyntämiselle, älykkäälle ”puhuvalle” infrastruktuurille ja uusille energiaratkaisuille, jota Mikkelin kaupunki ja sen kumppanit hyödyntävät alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Älyratkaisut

Konseptoinnit seuraaville alueille Smart Grid/kysyntäjousto, Älykäs liikenne ja pysäköinti, Älykäs käyttöön mukautuva infrastruktuuri, Älykäs omaisuuden hallinta, Digitaaliset palvelut

Ihminen

Palvelukonseptit ja toimenpiteet ”Aikaa, laatua ja turvallisuutta elämään”, ”Aktiivinen kannustava ekologisuus”

Talous

Konseptoinnit ja toimenpidesuunnitelmat, digitaalisten palvelujen infrastruktuuri, muuntojoustavat ekologiset tilat, vetovoimana Saimaa ja paikallinen elämysarki

Ympäristö

Palvelukonseptit ja toimenpiteet alueilla Uudet energiaratkaisut, Ekologisuutta ja turvallisuutta tukeva liikkuminen, liikenne ja pysäköinti, resurssitehokas materiaalilogistiikka ja jätehuolto, Resurssivirtojen (-taseen) mittaus ja hallinta sekä asukkaiden aktiivinen kannustava ekologisuus