Niittykummun ekologiastrategia, 2015-2016Jaa:

Tavoite

Ekologisten arvojen turvaaminen muuttuvassa tilanteessa: Uuteen metroasemaan liittyvän merkittävän kaupunkirakenteen tiivistämisen seurauksena rakentamattoman alueen pinta-ala pienenee ja käyttäjämäärät kasvavat.

Rambollin rooli

Kartoitimme alueen ekologiset arvot ja arvioimme tiivistyvän kaupunkirakenteen vaikutukset niihin. Laadimme hulevedet, maa- ja kallioperän, kasvillisuuden ja eläimistön huomioon ottavan, sekä laadun että kytkeytyneisyyden näkökulmat kattavan ekologiastrategian alueelle. Niittykummun alueelle laadittiin erillisenä työnä kolmen asemakaava-alueen rakennussuunnitelmat.

Vaikutukset

Työn tuloksena syntyi uudenlainen ekologiastrategia, jota työstettiin monialaisesti ja erilaisia innovatiivisia työkaluja hyödyntäen. Alueen voimakkaasta kehittämisestä huolimatta tärkeät ekologiset arvot voidaan säilyttää ja osin vahvistaa niitä strategian toteuttamisen avulla.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Ihminen

Viihtyvyyden parantaminen ja turvaaminen uudella ja säästettävillä kasvillisuudella, viherkatoilla ja kasvipeitteisillä kansirakenteilla.

Talous

Alueen maa-aineksien hyötykäyttö säästää rakentamiskustannuksissa, tehokas hulevesien hallinta vähentää tulvatilanteiden taloudellisia riskejä.

Ympäristö

Ekologisten arvojen, kuten liito-oravayhteyksien säilyttäminen ja vahvistaminen. Siniviherverkoston tarkastelu kokonaisuutena ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tavoitteet.

Kulttuuri

Toimivat ekologiset yhteydet takaavat myös asukkaille vehreät ja monipuoliset liikkumis- ja oleskelumahdollisuudet.