Niittykummun metrokeskuksen alueJaa:

Tavoite

Uuden metrokeskuksen myötä tiivistyvän kaupunkirakenteen sovittaminen yhteen nykyisen asuinalueen kanssa korkeatasoisesti ja  ekologisesti ja samalla luoden uusia julkisia tiloja uusille toiminnoille ja kohtaamiselle. Alueelle oli asetettu BREEAM-tavoitteet.

Rambollin rooli

Kolmen eri kaava-alueen katu-, puisto- ja rakennussuunnitelmat monialaisen asiantuntijaryhmän yhteistyönä. Suunnittelutyöhön sisältyi lisäksi taidekoordinointia. Alueen esteettisten ja omaleimaisten piirteiden määrittely ja esiintuonti olivat olennainen osa suunnittelua. Niittykummun alueelle laadittiin myös ekologiastrategia erillisenä työnä.

Vaikutukset

Laadukas ja kestävä kaupunkiympäristö lisääntyville asukasmäärille uuden metrolinjan varrella, jossa on uuden luomisen lisäksi pyritty vaalimaan alueen tärkeitä ekologisia lähtökohtia.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Ihminen

Uusien julkisten ja toiminnallisten alueiden sekä yhteyksien rakentaminen ja nykyisten yhteyksien kehittäminen, vaikutukset mm. turvallisuuteen, esteettömyyteen ja viihtyisyyteen.

Ympäristö

Ekologisten lähtökohtien (mm. liito-oravat, taimenet) huomiointi suunnittelussa, hulevesien hallinnan ja kestävän ympäristörakentamisen ratkaisut.

Kulttuuri

Uusien kohtaamispaikkojen luominen sekä nykyisen ja uuden rakenteen yhteensovittaminen luontevasti, alueelle identiteettiä luovan taiteen koordinointi, yhteistyö Espoon modernin taiteen museon, kahden taiteilijan ja taidekoordinaattorin kanssa.