Tampereen Ojalan asuinalueen kaavarunkoJaa:

Tavoite

Tavoitteena on luoda Ojalasta monipuolinen noin 5 400 asukkaan uusi asuinalue, joka tarjoaa uusia ja laadukkaita asumisen vaihtoehtoja alueen erityis-ominaisuudet huomioiden.

Rambollin rooli

Kaupunki-, liikenne-, hulevesi-  ja pinnantasaussuunnittelu, asukas-teematyöryhmät. Erillisinä toimek-siantoina myös alueen liito-orava-kartoitukset sekä kallioperätarkas-telut ja kiviainetutkimukset.

Vaikutukset

Kaavarungolla varmistetaan koko-naisuuden toimivuus ja yksityis-kohtien ristiriidattomuus.

Suunnitelma toimii vaiheittain tapah-tuvan asemakaavoituksen pohjana  ja vastaa kasvavan kaupungin tarpeeseen lisätä omakotitonttien tarjontaa sekä alueita, joissa uusiutuvan ja paikalla tuotetun energian hyödyntäminen on mahdollista.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Kulttuuri

Alueen historia ja luonne suunnittelun lähtökohtina.

Ihminen

Kaupungin tavoitteet laadukkaasta pientalovaltaisesta mutta kuitenkin ydinalueeltaan tiivistä asuinalueesta toteuttava kaupunkirakenne, joukkoliikenteen saavutettavuus ja reitistön loogisuus, jalankulun ja pyöräilyn turvallisuus.

Talous

Uusi asuinalue käytännöllisesti katsoen neitseelliseen maastoon.

Ympäristö

Luonnonarvot ja maastonmuodot suunnittelun lähtökohtana. Kestävien liikkumismuotojen edistäminen.

Älyratkaisut

Digitaalisten ratkaisujen toteutumisen edellytysten parantaminen uuden asuinalueen toteutumisen mahdollistamisella – konkretisoituu toki vasta rakennussuunnitteluvaiheessa. Pääkadulla raitiotien tilavaraus.