Tikkurilankosken kunnostuksen esiselvitys ja yleissuunnitelmaJaa:

Tavoite

Tikkurilankosken pato on menettänyt toiminnallisen perusteensa ja on kunnostuksen tarpeessa. Pato hankaloittaa meritaimenen nousua Keravanjoen yläjuoksulle ja estää pohjaeliöstön liikkumisen. Tikkurilan asukasmäärän kasvun myötä alueen virkistyskäytön tarve kasvaa. Padolla on kulttuurihistoriallisesti tärkeä merkitys Tikkurilan kehityksen kannalta.

Rambollin rooli

Esiselvityksessä monialainen asiantuntijaryhmä tutki ja selvitti Tikkurilankosken ja padon kunnostuksen vaihtoehdot vaikutuksineen. Yleissuunnittelun lähtökohdaksi valittiin luonnonkosken ennallistaminen ja padon osittainen purkaminen. Yleissuunnitelmassa selvitettiin padon purkamisen vaikutukset ja suunniteltiin kosken ennallistaminen sekä uooman ja ranta-alueiden muotoilu palvelemaan poikastuotantoa, kalastusta ja monipuolista virkistyskäyttöä.

Vaikutukset

Suomen ensimmäisiä vastaavan mittakaavan hankkeita, jossa on pyritty löytämään tasapainoinen ja eri näkökulmat huomioiva ratkaisu. Hanke on saanut paljon huomiota, ja kosken ennallistaminen sekä padon osittainen purkaminen laajaa kannatusta.

Liittyvät palvelut

Vaikuttavuus

Ihminen

Nykyiset ja laajenevat ranta-alueet sekä rantaraitti osoitetaan monipuoliseen virkistyskäyttöön ja kalastukselle.

Talous

Mahdolliset elinkeinohyödyt ja joenrannan uusien virkistystoimintojen merkitys kasvavalle Tikkurilalle.

Ympäristö

Taimenen olosuhteet paranevat ja pohjaympäristön kulkuyhteys ennallistuu.

Kulttuuri

Tikkurilankosken ja Keravanjoen merkitys Tikkurilan kehitykselle korostuu jälleen. Padon säilyvät rakenteet kertovat alueen teollisesta historiasta patoaltaan palautuessa virtaavaksi koskimaisemaksi.